DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

* Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức bảo lãnh viện phí trực tiếp đối với các loại thẻ Bảo hiểm tư nhân, Bảo hiểm quốc tế:.
* Liên hệ Nhân viên tư vấn: 0235 2 46 46 44