ThSBS.NỘI TRÚ. HOÀNG THU DẠ VŨ

ThSBS.NỘI TRÚ. HOÀNG THU DẠ VŨ

Chức vụ: Trưởng khoa CĐHA-TDCN

  • Tốt nghiệp Bác sĩ trường Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh
  • Nguyên giảng viên bộ môn chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược Huế
  • Nguyễn bác sĩ kiêm nhiệm khoa chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược Huế