THÔNG BÁO V/v Mời thầu cạnh tranh xe cứu thương (Gia hạn thời gian chào thầu)

Gia hạn chào thầu xe cứu thương đến hết ngày 30/12/22

Leave a Reply