Thông báo: V/v Mời tham gia thiết kế tổng mặt bằng quy hoạch kiến trúc mở rộng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức giai đoạn 3